នៅធនាគារជេត្រាស់រ៉ូយ៉ាល់យើងដឹងថាតម្លៃអាជីវកម្មមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

យើងគាំទ្រចំពោះតម្រូវការប្រតិបត្តិការសេវាកម្មធនាគាររបស់អ្នក ហើយយើងខ្ញុំមានផែនការដែលគួរ
ឱ្យចាប់អារម្មណ៍​ជាច្រើនសម្រាប់វិធីថ្មីៗដែលយើងខ្ញុំអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានការរីកចម្រើន និងលូតលាស់ទៅ​មុខបន្តទៀត។

ទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

អញ្ជើញមកកាន់កន្លែងយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារិកបុគ្គលនៅតាមសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

ស្វែងរកយើងខ្ញុំ