ក្នុងនាមជាដៃគូធនាគាររបស់លោកអ្នក យើងមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ និងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួយដោះស្រាយប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និងលំហូរពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទាំងនៅក្នុង និងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។

សូមអញ្ចើញមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលយើងគ្របគ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក ដោយលោកអ្នកអាចមានពេលវេលាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើយុទ្ធសាស្រ្តលក់ និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់លោកអ្នក

នេះគឺជាពាក្យស្នើសុំមួយចំនួនដែលលោកអ្នកត្រូវបំពេញ និងឯកសារសំខាន់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ជាព័ត៌មាន​របស់លោកអ្នក។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នក ឬអញ្ជើញមកកាន់សាខានៅកន្លែងលោកអ្នក ប្រសិនបើត្រូវការជំនួយប្រើឯកសារទាំងនេះ។

ពាក្យស្នើសុំ

លក្ខន្តិកៈ ថ្លៃសេវាកម្ម និងកម្រៃផ្សេងៗ

  សម្រាប់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

  (+855) (0) 89 666 278
  (+855) (0) 85 666 458

  ម៉ោងការងារ៖

  8 ព្រឹក ដល់ 5 រសៀល ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ

  (មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ)