វប្បធ៌មការងារប្រចាំថ្ងៃនៅធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់

វប្បធម៌ គឺជាគុណតម្លៃដ៏សំខាន់នៅធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់។  វប្បធម៌ របស់យើងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង តាមរយៈឥរិយាបថការងារនិងការប្ដេជ្ញាចិត្ត ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យប្រកបដោយនិរន្តភាព។

វប្បធ៌មការងារប្រចាំថ្ងៃ

នៅក្នុងចំណោមអង្គភាពនានា ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាអង្គភាព ដែលមានបុគ្គលិកឆ្នើម​ ហើយចំណុច ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់យើង៖

  • ការចូលរួមពីបុគ្គលិក
  • ការគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃលើភាពខុសគ្នា
  • សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីស្ថាបនា
  • ការទទួលស្គាល់បុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យ
  • ការចែករំលែកភាពជោជ័យ

ទស្សនៈចម្បងរបស់យើង គឺការផ្ដោតសំខាន់​ទៅលើបុគ្គលិកនិងអតិថិជន។ ហើយអ្វីដែល ពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺ យើងមាន បុគ្គលិកឆ្នើមដែលចេះសហការគ្នា ក្នុងការធ្វើការងារ ជាក្រុមដើម្បីទទួលបាន ភាពជោគជ័យ។

ជួបជាមួយក្រុមការងារឆ្នើមរបស់ពួកយើង

នៅធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ បុគ្គលិករបស់យើងគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុត ហើយលើសពីនេះទៅទៀតថ្នាក់ដឹកនាំយើងមាន ការប្ដេជ្ញាខ្ពស់ ក្នុងការផ្ដល់ជូននូវ បរិយាកាសការងារដែលសមស្រប និងមានការគាំទ្រល្អបំផុត ដើម្បីធានាឲ្យបានថា បុគ្គលិករបស់យើងទទួលបានភាពជោគជ័យ ដ៏ត្រចះត្រចង់។

ការបំពេញការងារដែលមានភាពបត់បែន

នៅធនាគារជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ យើងតែងតែជួយជម្រុញ ឲ្យមានតុល្យភាព ក្នុងការធេ្វីការងារ និងជាពិសេសគឺ ការផ្ដល់ជូននូវបរិយាកាសការងារ ដែលសមស្របតាមតម្រូវការរបស់បុគ្គលិកយើងម្នាក់ៗ តាមរយៈការបំពេញការងារដែលមានលក្ខណៈបត់បែន ហើយលទ្ធភាពនៃការបត់បែនទាំងនោះ គឺអាស្រ័យទៅលើតួនាទីនិងមុខតំណែង។ ទាំងនេះគឺជាជម្រើសនៃការបំពេញការងារ ដែលមានភាពបត់បែនសម្រាប់អ្នក៖

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ jtrjobs@jtrustroyal.com

កសាងអាជីពក្នុងក្ដីស្រម៉ៃរបស់អ្នកជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះ!

ចុចតំណខាងក្រោមនេះ ដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារ នៅធនាគារជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ។

ឱកាសស្វែងរកការងារជាមួយធនាគារ J Trust Royal