ធនាគារ J Trust Royal បានប្រើប្រាស់វិធានការសន្តិសុខជាច្រើនដើម្បីធានាថាការធ្វើប្រតិបត្តិការ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។

ហើយនៅពេលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយ អ្នកក៏អាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការការពារព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រភេទនៃការក្លែងបន្លំ និងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដែលមាន វិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនឯងពីការគំរាមកំហែងទាំងនោះ អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីរក្សាទុកប្រាក់ និងទិន្នន័យរបស់អតិថិជន
ឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនមានការលួចគណនីរបស់អ្នក។

របាយការណ៍អំពីការក្លែងបន្លំ ឬសកម្មភាពខុសប្រក្រតី

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងជាបន្ទាន់តាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖+855 (0) 23 999 000

រាយការណ៍អំពីអ៊ីមែលបោកបញ្ឆោត ឬសារដែលគួរឱ្យសង្ស័យ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងតាមរយៈអ៊ីមែល ccc@jtrustroyal.com

របាយការណ៍អំពីការក្លែងបន្លំ ឬសកម្មភាពខុសប្រក្រតី

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងជាបន្ទាន់តាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖+855 (0) 23 999 000

ព័ត៌មាននេះគឺជាការផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែម និងផ្ដល់ជាព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណោះ។ ជាការចាំបាច់ ឬសមស្របដែលត្រូវ​ធានាថា វិធានការបន្ថែមមួយចំនួនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះ ឬជំនួសឱ្យវិធានការដែលមានស្រាប់ចំពោះស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួន ឬស្ថានភាពអាជីវកម្មជាក់លាក់របស់អ្នក។