ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈសេវាធនាគារតាមអុីនធឺណិត

JTR Connect កាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព

ជាមួយកម្មវិធីរក្សាសុវត្ថិភាព JTRB Authenticator​​ ។

ការចូលប្រើប្រាស់ និងអនុម័តប្រតិបត្តិការនៅលើប្រព័ន្ធ

ប្រតិបត្តិការអុីនធឺណិត JTR Connectអាចប្រព្រឹត្តិទៅបាននៅគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា។

ទាញយកកម្មវិធីរក្សាសុវត្ថិភាព JTRB Authenticator ក្នុង App Store ឬ Google Play

____

អំពីកម្មវិធី JTRB Authenticator

JTRB Authenticator App ជា​កម្មវិធី​បង្កើត​លេខ​កូដ​សម្ងាត់​ (One-Time Password - OTP) ដែលមាន​សុវត្ថិភាព ភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត JTR Connect ចំពោះអតិថិជនអាជីវកម្ម និងសាជីវកម្ម​​ ដោយអនុលោមតាម ស្តង់ដារ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ពីរ​ជំហា៑ន (Two-Factor Authentication) ដោយដាក់បញ្ចូលការចូលប្រើប្រាស់កម្មវីធីដោយស្វ័យប្រវត្តិ និង​ប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ ដោយប្រើការស្កេនក្រយៅដៃ ឬផ្ទៃមុខ ទាំងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ។

មុខងាររួមមាន៖

  • កម្មវិធី JTRB Authenticator​ ដំណើរការដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងការបង្កើតលេខកូដ OTP ដែលខុសពីការទទួលលេខកូដ OTP តាមរយៈសារជាអក្សរ ដើម្បីធានាបានថាអតិថិជនអាចទទួលលេខកូដ OTP នៅគ្រប់ទីកន្លែង ។
  • កម្មវិធី JTRB Authenticator ​បង្កើត​លេខ​កូដ​សម្ងាត់​ (OTP) តាមបែបឌីជីថល ដូច្នេះលោកអ្នកពុំចាំចាច់ត្រូវការយកឧបករណ៍បង្កើតលេខកូដសម្ងាត់តាមខ្លួននោះទេ
  • ​ដំណើរការបញ្ចូលជាមួយនឹងលេខសម្ងាត់ដែលមានស្រាប់ និងងាយស្រួល រួមបញ្ចូលជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ដោយការស្កេនក្រយៅដៃ ឬផ្ទៃមុខ ។

សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់លោកអ្នក

Call Us

Our Customer Care Centre is open 24/7. Call us on +855 (0)23 999 000.

Contact Us

Write to Us

Send your enquiry to us by completing a simple online form.

Online Enquiry Form

Visit Us

Talk to a Lending Manager at your nearest branch.

Find Us