សូមស្វាគមន៍មកកាន់បទពិសោធន៍សេវាកម្មធនាគារពិសេសដែលលោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្ត។

សេវាគាំទ្រពិសេស សេវាអតិភាព សេវាឯកសិទ្ធិពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀត...

ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺជាធនាគារិកជាន់ខ្ពស់ និងអាចជឿទុកចិត្តបាន និងមានបទពិសោធន៍ល្អប្រសើរលើវិស័យធនាគារ។ ដោយមានប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅតាមបណ្ដាលទីក្រុងធំៗទាំងអស់នៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា និងអាចនិយាយភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងចិនបានស្ទាត់ជំនាញ បទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលលោកអ្នកអាចជឿជាក់លើធនាគារ J Trust Royal បាន។

ទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

អញ្ជើញមកកាន់កន្លែងយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារិកបុគ្គលនៅតាមសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ដែលអាចនាំអ្នក​ទៅ​ជួបជាមួយនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងបាន។

ស្វែងរកយើងខ្ញុំ