ឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅបន្ទាប់!

រៀបចំដំណើរកម្សាន្តជាមួយនឹងរថយន្តថ្មីស្រឡាង និងកន្លែងធំទូលាយសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នក។ ស្នើសុំកម្ចីទិញរថយន្តជាមួយធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ឥឡូវនេះ!

លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

ទំហំកម្ចី​អតិបរមា

រហូតដល់ដល់ 80% នៃតម្លៃឡាន

អត្រាការប្រាក់

ចាប់ពី 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ

រយៈពេលកម្ចី

រហូតដល់ 7 ឆ្នាំ

កម្រៃសេវារដ្ឋបាល

1% នៃទំហំកម្ចីសរុប ឬ អប្បបរមា 150 ដុល្លារអាមេរិក

កម្រៃសេវាផ្លូវច្បាប់

150 ដុល្លារអាមេរិក

លក្ខខណ្ឌនៃរថយន្ត

ថ្មី

លក្ខខណ្ឌទទួលបាន

  • សញ្ជាតិជាខ្មែរ
  • អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី ២១ឆ្នាំ ដល់៦៥ឆ្នាំ
  • លំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជា
  • ចំណូលអប្បបរមា ១.០០០ដុល្លាអាមេរិកក្នុងមួយខែ
  • បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរថយន្ត(ត្រូវទិញបន្ទាប់ពីទិញរថយន្ត)

ឯកសារតម្រូវ៖

  • អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
  • សៀវភៅគ្រួសារ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
  • លិខិតការងារ
  • ឯកសារការងារ និងប្រាក់ចំណូល

ឯកសារយោង

គ្រប់គណនីទាំងអស់ត្រូវបើកនៅតាមសាខាដោយត្រូវបំពេញនូវទម្រង់បែបបទមួយចំនួន ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចធ្វើការរៀបចំទុកជាមុននូវរាល់ឯកសារដែលចាំបាច់សម្រាប់ស្នើសុំកម្ចីទិញរថយន្តដោយយោងទៅលើឯកសារយោងដែលមានភ្ជាប់ទាំងអស់នេះ។​ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញជាមុនទេ បុគ្គលិកប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងជួយលោកអ្នកពេលទៅដល់សាខា។

ពាក្យស្នើសុំ និងឯកសារសំខាន់ៗ

Call Us

Our Customer Care Centre is open 24/7. Call us on +855 (0)23 999 000.

Contact Us

Write to Us

Send your enquiry to us by completing a simple online form.

Online Enquiry Form

Visit Us

Talk to a Personal Banker at your nearest branch.

Find Us