របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំ

សូមយោងតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់យើងសម្រាប់ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ។

គោលការណ៍ណែនាំនៃពាក្យសុំ

សម្រាប់សំនួរបន្ថែមទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ

jtrjobs@jtrustroyal.com

ធ្វើការជាមួយយើង!

ការប្ដូរការងារពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀត គឺគ្រាន់តែចុចពីរបីដងតែប៉ុណ្ណោះ។

ឱកាសស្វែងរកការងារជាមួយធនាគារ J Trust Royal

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

ស្វែងយល់បន្ថែម

បុគ្គលិករបស់យើង

ស្វែងយល់បន្ថែម

សហគមន៍របស់យើង

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាប្រចាំថ្ងៃ

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាធនាគារ Premier

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាកម្មធនាគារសម្រាប់សាជីវកម្ម

ស្វែងយល់បន្ថែម