វាមិនប្រសើរទេឬ ប្រសិនបើប្រាក់របស់លោកអ្នកជួយបង្កើនចំណូលដល់លោកអ្នកនោះ?

ជាមួយគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ធនាគារ J Trust Royal លោកអ្នកអាចអង្គុយ និងសម្រាកបាន ដោយសារតែលោកអ្នកអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពីប្រាក់បញ្ញើរបស់លោកអ្នកតាមកាលកំណត់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។

អត្រាការប្រាក់

អត្រាការប្រាក់ជា %(ភាគរយ) ប្រចាំឆ្នាំ

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ដុល្លាអាមេរិច [USD]1ខែ3ខែ6ខែ1ឆ្នាំ

$1,000 - < $1,000,000

0.75

1.50

3.00

3.75

$1,000,000 +

1.00

1.75

3.25

4.00

រៀល [KHR]1ខែ3ខែ6ខែ1ឆ្នាំ

សមមូល ឬច្រើនជាង USD1,000

3.25

3.50

4.00

5.50

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការផ្តល់ជូនសម្រាប់គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ទីនេះ!

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត
ជម្រើសគណនីជាខ្មែររៀល ឬដុល្លាអាមេរិក
វិនិយោគកាន់តែច្រើន ទទួលការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់

មុនពេលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ

លោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីដំណើរការបើកគណនី ថ្លៃសេវាកម្ម និងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ។

ដំណើរការបើកគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ជំហានទី 1

ទៅកាន់សាខាធនាគារ J Trust Royal ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត បុគ្គលិកធនាគារដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងរង់ចាំលោកអ្នកនៅទីនោះ។

ជំហានទី 2

បំពេញពាក្យស្នើសុំបើកគណនីនៅតាមសាខាធនាគារ J Trust Royal។

ជំហានទី 3

ដាក់ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមាពេលបើកគណនី៖

  • 1,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
  • ស្មើនឹង 1,000 ដុល្លារអាមរិកសម្រាប់គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាប្រាក់រៀល
ជំហានទី 4

បង្ហាញអត្តសញ្ញាណមានសុពលភាព៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកអ្នក។*

*អតិថិជនបរទេសត្រូវបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបន្ថែម៖ លិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ។


លក្ខន្តិកៈ ថ្លៃសេវាគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ

ឥតគិតថ្លៃសេវា
ស្នើសុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់

20 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 80,000 រៀល

(តិចជាងរយៈពេលដែលបានកំណត់)

លក្ខន្តិកៈ

មាននៅទីនេះ

ការប្រាក់ដែលទទួលបាននឹងត្រូវកាត់ពន្ធ 6% សំរាប់និវាសនជន និង14% សំរាប់អនិវាសនជន។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជន តាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអនឡាញ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ