មូលប្បទានប័ត្រធនាគារគឺជាមូលប្បទានប័ត្រជាឈ្មោះធនាគារ J Trust Royal ដែលធ្វើការទូទាត់ទៅឱ្យដៃអ្នកទទួលប្រាក់ដែលបានកំណត់។

ទឹកប្រាក់នឹងដកចេញពីគណនីរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ ហើយមូលប្បទានប័ត្រនឹងត្រូវបានព្រីនចេញ នៅពេលលោកអ្នកកំពុងរង់ចាំ ហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកលក់ដើម្បីធ្វើការទួទាត់។

ដើម្បីរៀបចំមូលប្បទានប័ត្រធនាគារ សូមទៅកាន់សាខាធនាគារជេត្រាស់រ៉ូយ៉ាល់ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។

ថ្លៃសេវា និងព័ត៌មានសំខាន់

  • 10 ដុល្លាអាមេរិកសម្រាប់មូលប្បទានប័ត្រមួយសន្លឹក។
  • លោកអ្នកត្រូវប្រកដថាឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលប្រាក់សរសេរបានត្រឹមត្រូវ។ លោកអ្នកអាចតម្រូវឱ្យចេញមូលប្បទានប័ត្រថ្មីដោយត្រូវចំណាយបន្ថែម ប្រសិនបើអ្នកធនាគាររបស់ទទួលប្រាក់មិនទទួលយកមូលប្បទានប័ត្ររនោះ។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជន តាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

រកទីតាំងយើងខ្ញុំ