ជាមួយ JTRB QR លោកអ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់បែបឌីជិថលទៅកាន់ហាងនានាក្នុងស្រុក ឬទទួលប្រាក់ពីធនាគារក្នុងស្រុកដែលជាសមាជិកបាគងដោយឥតគិតថ្លៃភ្លាមៗ តាមរយៈ​ កូដ KHQR ។

លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍

 • ជម្រើសទូទាត់ដោយគ្មានសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយងាយស្រួល និងសាមញ្ញ
 • សុវត្ថិភាពខ្ពស់
 • ​ឥត​គិត​ថ្លៃសេវា
 • ទទួល ឬផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ តាមរយៈ JTRB KHQR នៅលើកម្មវិធី J Trust Royal Mobile
 • គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការតាមរយៈកម្មវិធី J Trust Royal Mobile ឬ Internet Banking
 • ទទួលបាន SMS បញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការជោគជ័យ
 • ប្ដូរឈ្មោះគណនីទទួល JTRB KHQR សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ថ្លៃ​សេវា​ និងការកំណត់

 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតាមរយៈ​ KHQR ក្នុងធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់
 • ការកំណត់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃពីធនាគារ ជេ ត្រាស់​ រ៉ូយ៉ាល់គឺ 50,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ ខ្មែររៀលដែលមានតម្លៃស្មើ

ឯកសារយោង

 • ស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង នៅលើកម្មវិធី J Trust Royal Mobile

 • ស្វែងយល់បន្ថែមពីរបៀបទទួលសារតាម Telegram សម្រាប់ បុគ្គល
 • ស្វែងយល់បន្ថែមពីរបៀបទទួលសារតាម Telegram សម្រាប់ គ្រុប

Call Us

Our Customer Care Centre is open 24/7. Call us on +855 (0)23 999 000.

Contact Us

Write to Us

Send your enquiry to us by completing a simple online form.

Online Enquiry Form

Visit Us

Talk to a Lending Manager at your nearest branch.

Find Us