ជាមួយ JTRB QR លោកអ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់បែបឌីជិថលទៅកាន់ហាងនានាក្នុងស្រុក ឬទទួលប្រាក់ពីធនាគារក្នុងស្រុកដែលជាសមាជិកបាគងដោយឥតគិតថ្លៃភ្លាមៗ តាមរយៈ​ កូដ KHQR ។

លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍

  • ជម្រើសទូទាត់ដោយគ្មានសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយងាយស្រួល និងសាមញ្ញ
  • សុវត្ថិភាពខ្ពស់
  • ​ឥត​គិត​ថ្លៃសេវា
  • ទទួល ឬផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ តាមរយៈ JTRB KHQR នៅលើកម្មវិធី J Trust Royal Mobile
  • គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការតាមរយៈកម្មវិធី J Trust Royal Mobile ឬ Internet Banking
  • ទទួលបាន SMS បញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការជោគជ័យ
  • ប្ដូរឈ្មោះគណនីទទួល JTRB KHQR សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ថ្លៃ​សេវា​ និងការកំណត់

  • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតាមរយៈ​ KHQR ក្នុងធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់
  • ការកំណត់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃពីធនាគារ ជេ ត្រាស់​ រ៉ូយ៉ាល់គឺ 50,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ ខ្មែររៀលដែលមានតម្លៃស្មើ

ឯកសារយោង

Call Us

Our Customer Care Centre is open 24/7. Call us on +855 (0)23 999 000.

Contact Us

Write to Us

Send your enquiry to us by completing a simple online form.

Online Enquiry Form

Visit Us

Talk to a Lending Manager at your nearest branch.

Find Us