ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារជេត្រាស់រូ៉យ៉ាល់គឺជាបុគ្គលទំនាក់ទំនងតែមួយគត់។ ក្នុងនាមជា​ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកអ្នកទុកចិត្ត ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការសេវាកម្មធនាគារទាំងអស់របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ហើយថែមទាំងប្រមើលមើលអំពីតម្រូវការទាំងនោះនៅពេលអនាគតផងដែរ។ យើងខ្ញុំនឹងបង្កើតឱ្យមានដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុសមស្របដែលលោកអ្នកទុកចិត្តដោយផ្អែកលើ​បទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងបណ្ដាញយ៉ាងច្រើនរបស់យើងខ្ញុំ។

ទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

អញ្ជើញមកកាន់កន្លែងយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារិកបុគ្គលនៅតាមសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ដើម្បីឱ្យពួកគាត់អាចនាំអ្នក​ទៅ​ជួបជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងបាន។

ស្វែងរកយើងខ្ញុំ