យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មធនាគារតាមទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណី និងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

យើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ពេញលេញ អាចជួយលោកអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ភាពរីកចម្រើន ការទិញយកអាជីវកម្មមួយ និងកម្មវិធីរកអ្នកបន្តវេន ឬស្នងមរតក។ ក្រុមការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រកបដោយបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំ យល់ដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហាដោយដាច់ទ្បែកៗ ដែលកើតមានចំពោះអាជីវកម្មលោកអ្នក។

សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់លោកអ្នក

នេះគឺជាពាក្យស្នើសុំមួយចំនួនដែលលោកអ្នកត្រូវបំពេញ និងឯកសារសំខាន់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ជាព័ត៌មាន​របស់លោកអ្នក។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នក ឬអញ្ជើញមកកាន់សាខានៅកន្លែងលោកអ្នក ប្រសិនបើត្រូវការជំនួយប្រើឯកសារទាំងនេះ។

ពាក្យស្នើសុំ

  លក្ខន្តិកៈ ថ្លៃសេវាកម្ម និងកម្រៃផ្សេងៗ

   សូមទូរសព្ទមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើង ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយ ឬមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម។

   ទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 255

   ម៉ោងធ្វើការ៖ 8 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ)