ដោយយើងមានគណនីសាជីវកម្មធនាគារ និងជម្រើសទូទាត់ប្រាក់ជាច្រើនដោយរួមទាំងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់រួមថ្មីដែលមានឈ្មោះថា JTR Connect យើងមានគ្រប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលលោកអ្នកត្រូវការ។

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី JTR Connect

កម្មវិធី JTR Connect អាចជួយលោកអ្នកមើលឃើញគណនី គ្រប់គ្រងលើប្រតិបត្តិការទាំងអស់ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាភាពបត់បែនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ នៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ របាយការណ៍លម្អិតអាចជួយលោកអ្នកឱ្យគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងធ្វើការសម្រេចិត្តលើអាជីវកម្មដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សូមទូរសព្ទមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើង ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយ ឬមានសំណួរអំពី​គណនីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 255

ម៉ោងធ្វើការ៖ 8 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ)