កញ្ចប់ផ្ទេរកម្ចីទិញផ្ទះពីធនាគារផ្សេង

តើលោកអ្នកមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកដែរឬទេ? យើងអាចជួយលោកអ្នកបាន។ កញ្ចប់ផ្ទេរកម្ចីទិញផ្ទះពីធនាគារផ្សេងៗដ៏រគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់យើង បានទាក់ទាញម្ចាស់​ផ្ទះជាច្រើនដែលមានបំណងចង់ប្ដូរដៃគូធនាគារថ្មី។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ទូរស័ព្ទមកផ្នែកកម្ចីទិញផ្ទះតាមរយៈលេខ +855 (0) 78 222 082 ឬ +855​ (0)​ 78 222 086

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សំណួរអំពីកម្ចីទិញផ្ទះតាមអនឡាញ ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការខ្ចីប្រាក់

សំណួរអំពីកម្ចីទិញផ្ទះ

អញ្ជើញមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

ប្រធានផ្នែកកម្ចីនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ