និតិវិធីនៃដំណោះស្រាយបណ្តឹងរបស់អតិថិជន

យើងខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ចំពោះកង្វល់និងមតិយោបល់របស់លោកអ្នក។ យើងនឹងឆ្លើយតបនឹងកង្វល់និងមតិយោបល់របស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ឬបញ្ជូនបន្តទៅថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់យើងរួចផ្តល់ដំណឹងដល់លោកអ្នក។