ការការពារឯកជនភាព និងការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលធនាគារ J Trust Royal ធ្វើអាជីវកម្ម។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការទុកចិត្តជាប្រចាំដែលអ្នកមានចំពោះធនាគារក្នុងការការពារ​ឯកជនភាពរបស់អ្នក និងរក្សាទុកព័ត៌មានអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ហើយយើងនៅតែការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការចាត់ចែងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងព័ត៌មានសម្ងាត់ផងដែរ។​

ទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ពាក្យស្នើសុំសួរសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

អញ្ជើញមកកាន់កន្លែងយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារិកបុគ្គលនៅតាមសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

ស្វែងរកយើងខ្ញុំ