ក្រៅពីការបំពេញតាមតម្រូវការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក គណនីមូលប្បទានបត្រជំនួញរបស់ធនាគារ J Trust Royal រួមមានការទទួលបានកញ្ចប់សាជីវកម្មធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត កម្មវិធី JTR Connect និងសៀវភៅមូលប្បទានបត្រ។

សូមមើលគណនីរបស់លោកអ្នក

ដកប្រាក់របស់លោកអ្នក

តាមកម្មវិធី JTR Connect មូលប្បទានបត្រ និងសាខាធនាគារ J Trust Royal

ប្រតិបត្តិការមិនមានការកំណត់

ថ្លៃសេវាកម្មប្រចាំខែ 1 ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប្រតិបត្តិការមិនមានការកំណត់របស់ធនាគារ J Trust Royal តាមរយៈកម្មវិធី JTR Connect និងសាខាធនាគារ J Trust Royal

សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់ការបើកគណនី

5000 ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់រក្សាទុកគណនី

5000 ដុល្លារអាមេរិក

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក (USD) ឬរៀលខ្មែរ (KHR)

លក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀត

សំណុំឥណទានលើសសមតុល្យតាមសំណើសុំ (ត្រូវគោរពតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យអនុម័តឥណទាន​ធម្មតារបស់ធនាគារ J Trust Royal)។

មានលិខិតបង្គាប់ការ

ថ្លៃសេវាកម្មរក្សាទុកគណនីប្រចាំខែ

1 ដុល្លារអាមេរិក

សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់លោកអ្នក

ទោះបីជាលោកអ្នកបានបំពេញឯកសារបើកគណនីទាំងអស់នៅតាមសាខារបស់យើងក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែគិតថា វាពិតជាមានប្រយោជន៍ដែលត្រូវដឹងអំពីការរំពឹងទុក មុនពេលអ្នកមកដល់របស់អ្នក។ ឯកសារនេះគឺជាពាក្យស្នើសុំមួយចំនួន និងឯកសារជំនួយផ្សេងទៀតដែលបានប្រើជាញឹកញាប់នៅតាមសាខារបស់យើង។ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញពាក្យស្នើសុំណាមួយមុនពេលអ្នកមកដល់ទេ-បុគ្គលិកប្រកបដោយភាពរុះរាយរាក់ទាក់របស់យើង រង់ចាំជួយលោកអ្នកនៅទីនោះ។

លក្ខន្តិកៈ កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

    សូមទូរសព្ទមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើង ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយ ឬមានសំណួរអំពី​គណនីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

    ទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 255

    ម៉ោងធ្វើការ៖ 8 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ)