ការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលិកយើង

ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមាំ ក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រដ៏ល្អបំផុតដល់បុគ្គលិក ដែលជាធនធានដ៏មានតម្លៃរបស់ស្ថាប័ន។ ការគាំទ្រទាំងនោះធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សា និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានា ក្នុងគោលបំណង អភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិករបស់ពួកយើង ឲ្យទទួលបាន ភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពការងារ។ ស្របគ្នានេះ យើងក៏ធានាថាអ្នកនឹងទទួលបាននូវជំនាញ និងចំណេះដ៏ត្រឹមត្រូវជាក់លាក់ ដើម្បីឈាន ទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងតួនាទីបច្ចុប្បន្ន  និងនាពេលអនាគត។

បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលបាន នូវចំណេះដឹងនិងជំនាញតាមរយៈ៖

  • វគ្គសិក្សាយ៉ាងសម្បូរបែប ដោយ រាប់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាស្ដីពី សេវាកម្ម ធនាគារ ការផ្តល់ឥណទាន ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ក៏ដូចជាជំនាញផ្សេងៗទៀត
  • វគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលមាន មុខវិជ្ជា ផ្សេងៗជាច្រើន
  • ការឧបត្ថម្ភដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅលើ ជំនាញជាក់លាក់
  • ការអនុវត្ត ផ្ទាល់ តាមរយៈការផ្ទេរទៅ បម្រើការងារនៅផ្នែកផ្សេងៗ ជាបណ្ដោះ អាសន្ន ឬ ក្នុងរយៈពេលកំណត់ ណាមួយជាក់លាក់
  • ការបង្ហាត់បង្ហាញនិងណែនាំ ពីសំណាក់ ថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលពោរពេញទៅដោយ បទពិសោធន៍។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងតាមរយៈ jtrjobs@jtrustroyal.com

កសាងអាជីពក្នុងក្ដីស្រម៉ៃរបស់អ្នកជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះ!

ចុចតំណខាងក្រោមនេះ ដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារ នៅធនាគារជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់

ឱកាសស្វែងរកការងារជាមួយធនាគារ J Trust Royal