ការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលិកយើង

តម្លៃតបស្នង និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរបស់យើង

នៅទីនេះ យើងមានគោលបំណង ក្នុងការផ្ដល់ជូននូវ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលមាន លក្ខណៈប្រកួតប្រជែង និងសមស្របទៅតាម តម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលិកយើង។
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ តម្លៃតបស្នងរបស់យើងត្រូវ បានរៀបចំឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីផ្ដល់ រង្វាន់និងការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកដែល បានបង្ហាញពីគុណតម្លៃរួមរបស់ស្ថាប័នតាមរយៈ សកម្មភាពការងារនានា និង ការរួមចំណែក សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័នទៅកាន់ ភាគីពាក់ពន្ធ័ទាំងអស់របស់ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងតាមរយៈ jtrjobs@jtrustroyal.com

កសាងអាជីពក្នុងក្ដីស្រម៉ៃរបស់អ្នកជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះ!

ចុចតំណខាងក្រោមនេះ ដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារ នៅធនាគារជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ។

ឱកាសស្វែងរកការងារជាមួយធនាគារ J Trust Royal