សូមបំពេញទម្រង់បែបបទនេះ។ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីជំនាញរបស់យើងម្នាក់នឹងទាក់ទងអ្នកក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលប្រាក់កម្ចីផ្ទះ ០៧៨ ២២២ ០៨២ ឬ ០៧៨ ២២២ ០៨៦ ។

ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នក

សូមបញ្ចូលនាមត្រកូលរបស់អ្នក

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសំនួររបស់អ្នក
(អតិបរិមា ១០០០ តួអក្សរ)

Please check box

យើងខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជូនខាងលើនេះក្នុងគោលបំណងទាក់ទងត្រលប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញតែប៉ុណ្ណោះ។