ទទួល ឬផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក ភ្លាមៗជាមួយនឹងចុងម្រាមដៃ

ធនាគារ ជេ​ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ បានចូលជាសមាជិករបស់ប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្ដើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការទូទាត់ដោយគ្មានការរំខាន អតិថិជនអាចធ្វើការទទួល ផ្ទេរ និងទូទាត់ភ្លាមៗ និងទាន់ពេលវេលា រវាងកម្មវិធី J Trust Royal Mobile App និង កម្មវិធី Bakong ក៏ដូចជាជាមួយធនាគារក្នុងស្រុកដែលជាសមាជិកបាគងផងដែរ។

លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍

 • ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់កាបូប​អេ​ឡិ​ក​ត្រូ​និក​បាគង
 • ទទួល និងផ្ទេរប្រាក់ជាមួយធនាគារក្នុងស្រុកដែលជាសមាជិកបាគង
 • វិធី​ដាក់​ និង​ដក​ប្រាក់នៅ ឬ ពីធនាគារដៃគូក្នុងស្រុក
 • ប្រតិបត្តិការភ្លាម និងទាន់ពេលវេលា
 • ដំណោះស្រាយការទូទាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ថ្លៃ​សេវា​ និងការកំណត់

ពីធនាគារ ជេ ត្រាស់​ រ៉ូយ៉ាល់ ទៅកាន់កាបូប​អេ​ឡិ​ក​ត្រូ​និក​បាគង

រូបិយប័ណ្ណ

ចំនួន

ថ្លៃសេវា

ខ្មែររៀល

0 – 200,000

ឥតគិតថ្លៃ

200,001 – 2,000,000

2,000

2,000,001 – 4,000,000

4,000

4,000,001 – 20,000,000

6,000

20,000,001 – 40,000,000

10,000

ដុល្លារអាមេរិក

0 – 50

Free

50.01 – 500

0.5

500.01 – 1,000

1.0

1,000.01 – 5,000

1.5

5,000.01 – 10,000

2.5

កំណត់ចំណាំ៖

 • អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវមានគណនី ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ហើយជ្រើសរើស ធនាគារ ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជាធនាគារដើម ក្នុងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីបាគង។​ 
 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពីកាបូបអេឡិចត្រូនិចបាគង ទៅកាន់ ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ 
 • ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងរូបិយប័ណ្ណ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ

ចំនួនកំណត់នៃការប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃតាមរយៈកាបូបអេឡិចត្រូនិចបាគង៖

 • អតិបរិមា 500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ ខ្មែររៀលដែលមានតម្លៃស្មើ (KYC មូលដ្ឋាន)
 • អតិបរិមា 3,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ ខ្មែររៀលដែលមានតម្លៃស្មើ (KYC ផ្នែកណាមួយ)
 • អតិបរិមា 10,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ ខ្មែររៀលដែលមានតម្លៃស្មើ (KYC ពេញលេញ)

ពីធនាគារ ជេ ត្រាស់​ រ៉ូយ៉ាល់ ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក (សមាជិកបាគង)

រូបិយប័ណ្ណ

ចំនួន

ថ្លៃសេវា

ខ្មែររៀល


 

0 – 2,000,000

2,000

2,000,001 – 4,000,000

4,000

4,000,001 – 20,000,000

6,000

20,000,001 – 40,000,000

10,000

40,000,001 – 100,000,000

12,000

100,000,001 – 199,999,960

20,000

ដុល្លារអាមេរិក


0 – 500

0.5

500.01 – 1,000

1.0

1,000.01 – 5,000

1.5

5,000.01 – 10,000

2.5

10,000.01 – 25,000

3.0

25,000.01 – 49,999.99

5.0

កំណត់ចំណាំ៖

 • ការកំណត់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃពីធនាគារ ជេ ត្រាស់​ រ៉ូយ៉ាល់ ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក (សមាជិកបាគង) គឺ 50,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ ខ្មែររៀលដែលមានតម្លៃស្មើ

​​កាបូប​អេ​ឡិក​ត្រូ​និក​បាគង​៖ ការដាក់ប្រាក់ ឬ ដកប្រាក់ នៅតាមធនាគារ

រូបិយប័ណ្ណ

ចំនួន

ថ្លៃសេវា

ខ្មែររៀល

0 – 2,000,000

2,000

2,000,001 – 4,000,000

4,000

4,000,001 – 10,000,000

6,000

ដុល្លារអាមេរិក

0 – 500

0.5

500.01 – 1,000

1.0

1,000.01 – 2,500

1.5

ឯកសារយោង

Call Us

Our Customer Care Centre is open 24/7. Call us on +855 (0)23 999 000.

Contact Us

Write to Us

Send your enquiry to us by completing a simple online form.

Online Enquiry Form

Visit Us

Talk to a Lending Manager at your nearest branch.

Find Us