បណ្ណឥណទានវីសា Classic ធនាគារ J Trust Royal ជួយឱ្យការទិញទំនិញកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។

ដោយទទួលបានបណ្ណឥណទានជាក់លាក់ពីយើង លោកអ្នកអាចទិញអ្វីដែលលោកអ្នកចង់ទិញ នៅពេលណាដែលលោកអ្នកត្រូវការ និងរីករាយជាមួយនឹងរយៈពេលសងគ្មានការប្រាក់រហូតដល់ 45 ថ្ងៃ។

ទិញឥឡូវ ទូទាត់ប្រាក់នៅពេលក្រោយ

ឥណទានសុទ្ធ មិនមានប្រាក់ធានា

ការចំណាយប្រាក់របស់លោកអ្នកកាន់តែមានសុវត្ថិភាព

ទិញទំនិញគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោក

តាមដានការចំណាយរបស់អ្នក

រង់ចាំទទួលបម្រើអតិថិជន 24 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្ដាហ៍

ស្វែងយល់បន្ថែម

តួលេខសំខាន់

ចំនួនកំណត់ឥណទាន

300-500 ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ*

25 ដុល្លារអាមេរិក

15 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កាតឥណទានរង

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ

2%

ការទូទាត់សងអប្បបរមា

5% នៃសមតុល្យនៅសល់ប្រចាំខែ

ការដកសាច់ប្រាក់

1,000 ដុល្លារអាមេរិកតាមសាខា

1,000 ដុល្លារអាមេរិកតាមម៉ាស៊ីន ATM

* សូមមើលថ្លៃសេវា និងកម្រៃផ្សេងៗនៃកាតឥណទានធនាគារ J Trust Royal។

ខិត្តប័ណ្ណ

បណ្ណឥណទានវីសា Classic

មាននៅទីនេះ

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំ

ជំហានទី 1

ទៅកាន់សាខាធនាគារ J Trust Royal ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត បុគ្គលិកធនាគារដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងរង់ចាំលោកអ្នកនៅទីនោះ។

ជំហានទី 2

បើកគណនីប្រតិបត្តិការធនាគារ J Trust Royal (ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់មាន) ដែលនឹងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយកាតឥណពន្ធរបស់លោកអ្នក។

ជំហានទី 3

បំពេញពាក្យស្នើសុំដោយមានបុគ្គលិកប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើងរង់ចាំជួយ។

ជំហានទី 4

ផ្ដល់ឯកសារចាំបាច់៖

  • ឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (មានសុពលភាព រួមជាមួយនឹងរូបថត)
  • លិខិតបញ្ជាក់ការងារ និងប្រាក់ចំណូល
  • លិខិតការងារដែលបញ្ជាក់ពីមុខតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នក ចំនួនឆ្នាំបម្រើការនៅកន្លែងនោះ និងនិយោជកនៅកម្ពុជា។
ជំហានទី 5

បំពេញគ្រប់លក្ខណវិនិច្ឆ័យអំពីសិទ្ធិទទួលបានការប្រើប្រាស់ កាតឥណទានធនាគារ J Trust Royal។

ជំហានទី 6

ទទួលលិខិតផ្តល់ឥណទាន/លិខិតអនុម័ត បន្ទាប់មក មកទទួលយកកាតឥណទានរបស់លោកអ្នកនៅសាខាធនាគារ J Trust Royal ដែលលោកអ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជន តាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអនឡាញ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ