នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាកលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការពឹងផ្អែកលើរូបិយប័ណ្ណតែមួយអាចមានហានិភ័យខ្ពស់។ ជម្រើសរូបិយប័ណ្ណដែលគិតបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រងបានល្អអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណើរការអត្រាប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស។

ធនាគារ J Trust Royal នៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក។ យើងមានសេវាប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដែល​អាចឱ្យលោកអ្នកទិញ ឬលក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសនោះធៀបជាមួយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (ឬរូបិយប័ណ្ណ​បរទេសធំៗផ្សេងទៀត) និងកំណត់ គ្រប់គ្រង ព្រមទាំងកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់លោកអ្នកផងដែរ។

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមបម្រើអតិថិជនរបស់យើង ប្រសិនបើលោកអ្នកតម្រូវការជំនួយ ឬមានសំណួរអំពីទីផ្សារ។

ទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 910

ម៉ោងធ្វើការ៖ 8 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ)