ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយ។

ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះរបស់ធនាគារ J Trust Royal ដើម្បីពង្រីកការទិញអចលទ្រព្យបន្ថែមរហូតដល់ពីរកន្លែង។

តួលេខ

អត្រាការប្រាក់

9% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ថ្លៃសេវាអនុម័តកម្ចី

1% នៃទឹកប្រាក់កម្ចី

ទឹកប្រាក់កម្ចីអប្បបរមា

21,000 ដុល្លារអាមេរិក

ទឹកប្រាក់កម្ចីអតិបរមា

រហូតដល់ 70% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ ឬ 1.5 លានដុល្លារអាមេរិក (មួយណាទាបជាង)។

រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា

20 ឆ្នាំ

ថ្លៃសេវាសងមុនកំណត់

3% សម្រាប់ការបង់ទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់

ថ្លៃសេវាស្នើសុំដកប្រាក់ប្រើប្រាស់ជាថ្មី

100 ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាយផ្សេងៗមួយលើក

(ត្រូវបង់ប្រាក់ នៅពេលចេញលិខិតប្រគល់ផ្តល់ឥណទាន)

សេវាវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ៖ 150-250 ដុល្លារអាមេរិក

សេវាផ្លូវច្បាប់៖ 200 ដុល្លារអាមេរិក

ការចុះឈ្មោះបញ្ចាំប្លង់អចលនទ្រព្យ៖ចាប់ពី 185* ដុល្លារអាមេរិក

*កម្រៃសេវាអាស្រ័យលើទីតាំងអចលនទ្រព្យ។

ចំណាយផ្សេងៗតែមួយដង

ថ្លៃធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យ (ត្រូវបន្តរៀងរាល់ឆ្នាំ)

អត្រាការប្រាក់ត្រូវគណនាប្រចាំថ្ងៃ ហើយគិតនៅចុងខែនីមួយៗ។ ថ្លៃសេវាទាំងអស់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំ

  • សូមអានការណែនាំរបស់យើង៖ "7 ជំហានដើម្បីទិញអចលទ្រព្យរបស់លោកអ្នក" ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកដឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុកពីដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះ។
  • សូមបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំសំណួរខ្លីៗអំពីកម្ចីទិញផ្ទះ ហើយបន្ទាប់មកប្រធានផ្នែកកម្ចីរបស់យើងនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅលោកអ្នកនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។
  • សូមមើលអត្រាការប្រាក់​ កម្រៃផ្សេងៗ លក្ខន្តិកៈឱ្យបានច្បាស់លាស់។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ទូរស័ព្ទមកផ្នែកកម្ចីទិញផ្ទះតាមរយៈលេខ +855 (0) 78 222 082 ឬ +855​ (0)​ 78 222 086

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សំណួរអំពីកម្ចីទិញផ្ទះតាមអនឡាញ ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការខ្ចីប្រាក់

សំណួរអំពីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

ប្រធានផ្នែកកម្ចីនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ