ធនាគារ J Trust Royal គឺជាធនាគារបរទេសធំជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុលំដាប់ពិភពលោកជូនប្រជាជនកម្ពុជា និងជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុង និងធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

យើងជាធនាគារដែលមានសេវាកម្មពេញលេញ ដើម្បីរង់ចាំជួយអតិថិជនបុគ្គល អតិថិជនអាជីវកម្ម និងអតិថិជនសាជីវកម្មធំៗ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ យើងផ្ដល់ជូនសេវាកម្មសម្រាប់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេស រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ និងមានជំនាញដ៏ពូកែដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ មានសុវត្ថិភាព និងទៅតាមតម្រូវការអតិថិជនរបស់យើង។

នេះជាបទពិសោធន៍ដែលលោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន។

សេវាប្រចាំថ្ងៃ

យើងផ្ដល់ជូនគណនី ផលិតផល និងសេវាកម្មជាច្រើន ដើម្បីជួយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់លោកអ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាកម្មធនាគារ Premier

យើងមានមោទភាពចំពោះខ្លួនឯងលើទំនាក់ទំនងដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត និងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលគួរឱ្យជឿជាក់​របស់យើងដែលផ្ដល់ជូនអតិថិជនដ៏មានគុណតម្លៃខ្ពស់របស់យើង។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាកម្មធនាគារសម្រាប់សាជីវកម្ម

យើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្ដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីបំពេញតាម​ឧត្តមប្រយោជន៍ និងតម្រូវការដាច់ដោយឡែករបស់អតិថិជន។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ពានរង្វាន់របស់យើង

ធនាគារ ANZ Royal ទទួលបានពានរង្វាន់ពីឆ្នាំ 2006 ដល់ឆ្នាំ2018។ ធនាគារនេះបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាធនាគារ J Trust Royal នៅខែសីហា ឆ្នាំ2019 ក្រោយពី J Trust ទិញយកភាគហ៊ុនពីធនាគារ នេះ។

2023
 • ឈានមុខគេ សម្រាប់យុទ្ធនាការប្រើប្រាស់ដែលមានឥទ្ធិពល ឆ្នាំ២០២៣ ពី VISA
 • ឈានមុខគេ សម្រាប់កម្រិតអ្នកទូទាត់បណ្ណឥណពន្ធ ឆ្នាំ២០២៣ ពី VISA
 • ឈានមុខគេ សម្រាប់អត្រាស្នើ និងប្រើប្រាស់បណ្ណឥណទាន ឆ្នាំ២០២៣ ពី VISA
 • ធនាគារក្នុងស្រុកឈានមុខ សម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ពី​ Asian Banking & Finance
2022
 • ទទួលពានរង្វាន់ ឈានមុខគេនៃអត្រាការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ឆ្នាំ២០២២” ពី VISA Cambodia
 • ទទួលពានរង្វាន់ ធនាគារដែលមានសេវាកម្មអតិថិជនល្អបំផុត ឆ្នាំ២០២២ ពី International Finance Awards 2022
 • ទទួលពានរង្វាន់ ស្ថាប័នការងារល្អបំផុត ក្នុងវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ ពី International Finance Awards 2022
2021
 • ទទួលពានរង្វាន់ ធនាគារឆ្នើមដែលផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនជាចម្បង ពី Global Business Outlook
 • ទទួលពានរង្វាន់ ស្ថាប័នការងារល្អបំផុត នៅអាស៊ី ឆ្នាំ២០២១
 • ទទួលពានរង្វាន់ ស្ថាប័នការងារល្អបំផុតក្នុងវិស័យធនាគារ នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ ពី International Finance
2020
 • ទទួលពានរង្វាន់ ស្ថាប័នការងារល្អបំផុត នៅអាស៊ី ឆ្នាំ២០២០
2016
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារអន្តរជាតិផ្នែកសេវាកម្មបុគ្គលដែលល្អបំផុតនៅកម្ពុជា ដោយទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

2015

 • ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាធនាគារហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជាដោយ ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក

2014

 • ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាធនាគារហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជាដោយ ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក
 • ទទួលបានពានរង្វាន់សំរឹទ្ធិសម្រាប់សម្រាប់ផ្នែកសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនតាមទូរសព្ទដែលជាប់-ចំណាត់ល្អឥតខ្ចោះក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក “Best Small Call Centre in the Asia Pacific”
  ពីសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនតាមទូរសព្ទនៅក្នុងពិភពលោក- សមាគមពិភពលោកសម្រាប់សេវាកម្មបម្រើ
  អតិថិជនតាមទូរសព្ទ លើការអនុវត្ត និងបណ្តាញដ៏ល្អបំផុត
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារអន្តរជាតិដែលមានការអនុវត្តលេចធ្លោជាងគេ ពីកម្មវិធីពានរង្វាន់ធនាគារ និងស្ថាប័នម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

2013

 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ ពី ការសែត The Financial Times និងទស្សនាវដ្តី The Banker
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារអន្តរជាតិដែលមានការអនុវត្តលេចធ្លោជាងគេ ពីកម្មវិធីពានរង្វាន់ធនាគារ និងស្ថាប័នម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកផ្តល់កម្ចីទិញផ្ទះប្រចាំឆ្នាំ ពីធនាគារកម្ពុជា
 • ទទួលបានពានរង្ចាន់លំដាប់កំពូលសម្រាប់ផ្នែកសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទដែលជាប់-ចំណាត់ល្អឥតខ្ចោះក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក “Best Small Call Centre in the Asia Pacific” ពីសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងពិភពលោក- សមាគមពិភពលោកសម្រាប់សេវាកម្មបម្រើអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ លើការអនុវត្ត និងបណ្តាញដ៏ល្អបំផុត

2011

 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2011 ពី ការសែត The Financial Times និងទស្សនាវដ្តី The Banker

2009

 • ទទួលបានពានរង្វាន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ (CamGSM) ពីហិរញ្ញវត្ថុទូរគមនាគមន៍

2007

 • ទទួលបានពានរង្វាន់ពុទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុច្នៃប្រឌិត ពីវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

2006

 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2006 ពី ការសែត The Financial Times និងទស្សនាវដ្តី The Banker

ការបង្ហាញថ្លៃសេវាសវនករ

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនសវនករ Grant Thornton Cambodia នៅទីនេះ

ទូរសព្ទមកយើង

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនបើកបម្រើ 24 ម៉ោងក្នុង 7 ថ្ងៃ។ ហៅទូរសព្ទមកាន់យើងតាមរយៈលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើង

ផ្ញើសារមកកាន់យើង

ផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងដោយបំពេញពាក្យស្នើសុំធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិត។

អញ្ជើញមកកាន់កន្លែងយើង

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារិកជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននៅសាខាដែលនៅជិតអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកយើង